مقالات


آیا نظرسنجی از مشتریان صورت می گیرد؟

بله، رایاهاست هر ساله از تمامی مشتریان خود به صورت حضور نماینده در محل کار مشتری و یا به صورت...


پشتیبانی رایاهاست شامل چه مواردی می شود؟

پشتیبانی رایاهاست شامل موارد خرابی سرور، عدم دسترسی به هاست، مشکلات بوجود تغیرر رمز عبود هاست و...


پشتیبانی رایاهاست چگونه است؟

پشتیبانی رایاهاست به صورت دو گروه از متخصصین انجام می پذیرد رایاهاست دارای متخصصین در زمینه هاست...