بله، رایاهاست هر ساله از تمامی مشتریان خود به صورت حضور نماینده در محل کار مشتری و یا به صورت مجازی اقدام به ارائه برگه های نظرسنجی مشتریان می کند.

همین امر باعث شده رایاهاست هرساله نقاط ضعف و قدرت خود را بشناسد و امکان خدمات دهی بهتر را به مشتریان داشته باشد.

 


آیا این پاسخ به شما کمک کرد?
در همین زمینه
پشتیبانی رایاهاست شامل چه مواردی می شود؟ (مشاهدات: 1433)
پشتیبانی رایاهاست چگونه است؟ (مشاهدات: 1445)