باز گردانی پول تنهای به دو صورت امکان پذیر میباشد.

اعلام مشکل در سرویس ارائه شده و همچنین دلایل و مستندات لازم در این باره.

نظر مدیر شرکت مبنی بر چگونگی بازگردانی هزینه ها...


آیا این پاسخ به شما کمک کرد?
در همین زمینه
چگونه باید به حساب رایاهاست پول واریز کرد؟ (مشاهدات: 1329)