.هرساله توسط رایاهاست نظرسنجی عمومی از خدمات بخش پشتیبانی و فروش رایاهاست نظرسنجی به عمل می آید

.این نظرسنجی برای مدیران رایاهاست از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد لذا از شما خواهشمندیم فرم نظرسنجی را بادقت کامل تکمیل نمایید

.از انتخاب شما کمال تشکر را داریم

برای نمایش نظرسنجی کلیک نمایید.


« برگشت